Ověřovací provoz světelné šipky na hlavním nádraží v Praze
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Archiv článků, Vydáno dne: 21. 09. 2009(REV.20140212)

Dne 01.07.2013 vstoupil v platnost nový předpis SŽDC D1, který v článku 628 mj. uvádí: „Indikátorová tabulka se šipkou je černá, na kratší stranu postavená obdélníková deska s bílou šipkou, směřující z levého (pravého) horního rohu do pravého (levého) dolního rohu. Šipka na tabulce směřuje ke koleji, pro kterou návěstidlo platí. Šipka může být pro lepší viditelnost prosvětlovaná. Pokud prosvětlení nesvítí, jízdu vozidel to nijak neovlivňuje.” A to je, jak doufáme definitivní, konec tohoto absurdního příběhu...

Dne 04.05.2010 vydala SŽDC dokument „Výnos č. 3 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3; výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) D2/1” (čj. 14620/10-OŘ). Do čl. 83 předpisu SŽDC (ČD) D1 se doplňuje nový druhý odstavec s tímto zněním: „Šipka může být prosvětlovaná. Pokud prosvětlení nesvítí, jízdu vozidel to nijak neovlivňuje; to však nezbavuje strojvedoucího povinnosti poruchu hlásit.” Tímto výnosem se mj. ruší Pokyny provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 9/2009, čj. 45882/09-OŘ ze dne 09.09.2009 a č. 11/2009, čj. 62166/09-OŘ ze dne 09.12.2009, které zmiňujeme v našem článku.

Situace ohledně světelné šipky v žst. Praha hl. n. se dále vyvíjí následovně: dne 09.12.2009 vydala SŽDC Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 11/2009, ve kterém se říká, že světelné šipky budou postupně instalovány i na další cestová návěstidla v žst. Praha hlavní nádraží, která jsou v prostoru nástupišť umístěna vlevo od koleje, pro kterou platí. Takže budeme mít i nadále a pravděpodobně na věčné časy „šipkové nádraží”. Lze jen doufat, že SŽDC dodrží svůj slib, který dala odborovým organizacím: Praha hlavní nádraží zůstane jediným modernizovaným nádražím, kde byl tento systém umístění návěstidel realizován, napříště by mělo být nestandartní umístění návěstidel vždy podmíněno souhlasem zástupců OSŽ a FS. Viz též dopis náměstka generálního ředitele pro provoz Ing. Jiřího Koláře Ing. Janu Komárkovi, generálnímu řediteli SŽDC, s.o.

Poslední vývoj ohledně světelné šipky v žst. Praha hl. n. je přibližně následující: dne 26.10.2009 proběhlo na Hlavním nádraží jednání za účasti všech zainteresovaných stran. Pokud se obě hlavní odborové organizace - tj. OSŽ a FS - vyjádří ke zkušebnímu provozu pozitivně (OSŽ se již pozitivně vyjádřilo za přesně stanovených podmínek), bude světelná šipka nainstalována i na ostatní návěstidla v žst. Praha hl. n. umístěná vlevo od koleje, pro kterou platí. V opačném případě se budou muset návěstidla vlevo pravděpodobně zrušit, neboť 31.12.2009 končí výjimka pro jejich provozování. A právě prodloužení této výjimky je podmíněno souhlasem odborových organizací. Situace není jednoduchá, o dalším vývoji Vás budeme informovat.

Toto je důležité sdělení pro strojvedoucí, jezdící přes Prahu hlavní nádraží, spolu se žádostí o spolupráci. U 30. staniční koleje směr Libeň v žst. Praha hl. n. (konkrétně na cestovém návěstidle Lc 30) je ve zkušebním provozu nově instalována světelná šipka (oficiální název je prosvětlovaná indikátorová tabulka). V zájmu věci prosím všechny zde jezdící strojvedoucí bez ohledu na jejich odborovou příslušnost, aby všechny zkušenosti či jakékoliv další připomínky k tomuto novému návěstidlu neprodleně psali do Hlášení po službě nebo ještě lépe přímo mně na mail jan.bitter-zavináč-osz.org. Za spolupráci všem předem děkuji.

Otevřete si prosím celý článek.Komentář předpisové skupiny našeho ZV: Uvědomujeme si, že světelná šipka neřeší podstatu problémů vzniklých v žst. Praha hl. n. po naprosto neuvážené instalaci celé řady návěstidel vlevo od koleje, pro kterou platí, ale v této chvíli se jedná pravděpodobně o nejschůdnější ze všech špatných řešení, která jsou za daných ekonomických podmínek dostupná. Do budoucna je třeba bezpodmínečně trvat na instalaci návěstidel ve stanicích vpravo od koleje, pro kterou platí a to všude tam, kde je to technicky možné - názory památkářů a pánů inženýrů řídících se ve svých projektech nesmyslnými výklady předpisu SŽDC (ČD) D1 již nelze napříště akceptovat! Železniční stanice musí prioritně sloužit provozu vlaků - funkce památky či muzea musí být až druhořadá. Každý strojvedoucí, který přes Prahu hl. n. jezdí, nám jistě dá za pravdu.

Další informace najdete v dokumentech: