Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 01. 2014(REV.20190119)

Zaměstnavatel může zaměstnanci dle § 257 Zákoníku práce (262/2006 Sb.) předepsat náhradu škody ve výši 4,5 násobku hrubé měsíční mzdy. Od uzavření smlouvy mezi OSŽ a pojišťovnou Kooperativa uběhla již poměrně dlouhá doba a tak byl obsah smlouvy od 1. ledna 2019 upraven. Došlo také k navýšení pojistných částek a k úpravě výše pojistného.

Zaměstnanec si tedy sám může vybrat takovou výši pojistného plnění, která mu plně pokryje případně předepsanou náhradu škody. Spoluúčast pojištěného při náhradě škody je stále 5% (minimálně 500,- a maximálně 3 000,- Kč).
Připomínáme, že pojištění uzavřené prostřednictvím OSŽ je o mnoho výhodnější (levnější, menší spoluúčast), než pojištění uzavřené přímo v pojišťovně nebo u Federace strojvůdců. V následující tabulce si lehce zjistíte potřebnou výši pojistného za rok, která plně pokryje případné nároky zaměstnavatele vůči Vám:

Průměrná výše hrubé měsíční mzdy (Kč) Pojistné za rok (Kč) Pojistná částka (Kč)
do 26 667 450 120 000
do 37 500 600 150 000
do 40 000 750 180 000
do 57 778 1 050 260 000
do 75 556 1 350 340 000

V případě, že Vámi zaplacené pojistné již nesplňuje požadovanou výši pojistného plnění, můžete si kdykoliv na ZV OSŽ pojistné doplatit a nová výše pojistného plnění pak platí od prvního dne následujícího měsíce.

Pojistit se můžete na ZV OSŽ kdykoliv (s sebou nezapomeňte občanský průkaz), pojištění pak platí od druhého dne po zaplacení pojistného a to po dobu jednoho roku. Pak musíte znovu přijít smlouvu obnovit zaplacením na další pojistné období (můžete přijít i třeba měsíc dopředu, původní datum počátku pojištění se tím nemění). O termínu ukončení pojištění však nebudete ani pojišťovnou, ani ZV OSŽ nijak avizováni - každý si termín musí hlídat sám! Na pojištění Vám v souladu s našimi Zásadami hospodaření přispějeme jednou ročně částkou 100,- Kč (náhrada za býv. Rekreační fond).

V případě události zakládající nárok na pojistné plnění (např. nehody), je nanejvýš vhodné se ještě před podpisem jakýchkoliv písemných materiálů poradit s předsedou ZV OSŽ nebo právníkem OSŽ! Váš podpis je neodvolatelný! Ihned je také nutno si pojistné znovu zaplatit (pro možný případ další pojistné události) - vznikem pojistné události totiž Vaše dosavadní pojištění zaniká - plnit z něho lze jen jednou.

Pojistné plnění se vyřizuje až po uzavření vyšetřování a vyčíslení náhrady škody. Potom se obraťte na ZV OSŽ, kde Vám předáme příslušný formulář a poskytneme potřebné informace k vyřízení. Důrazně doporučujeme všem našim členům, aby si tuto pojistku uzavřeli! Také v případě právního zastoupení je úhrada právních nákladů ze strany člena vždy závislá na tom, je-li pojištěn!